jog

Ügyvédi irodánk, a velünk együttműködő ügyvédekkel és más szakértőkkel együtt, különös figyelmet fordít arra, hogy az általunk megcélzott jogterületeket érintő ügyekben a lehető legmagasabb szinten képviseljük Ügyfeleink érdekeit.

Törekszünk arra, hogy az adott ügyeket komplex módon, több jogági megközelítésben vizsgáljuk meg, elősegítve ezzel az általunk kezelt ügyek eredményes és végleges megoldását.

A széles körű és tudásközpontú építkezésnek, illetve a folyamatos csapat- és műhelymunkának köszönhetően számottevő és eredményes gyakorlattal rendelkezünk összetett és bonyolult ügyek képviseletében, valamint megoldásában. Adójogi területen, illetve az egyéb jogágakat érintő ügyekben folyamatosan követjük, elemezzük a hazai hatósági és bírói gyakorlatból nyert tapasztalatokat, valamint az Európai Unió Bíróságának egyre több, a magyar joggyakorlatot befolyásoló döntését.

Társasági jog és cégjog

Hatékonyan segítjük ügyfeleinket a társasági jog teljes területén, kezdve a legmegfelelőbb cégforma kiválasztásával, folytatva a különböző társaságok megalapításával, a változások átvezetésével és adott esetben a társaságok megszüntetésével kapcsolatos teljes körű jogi szolgáltatások nyújtásával. A pontos társasági jogi és cégjogi ismeretek szorosan kapcsolódnak a jogi átvilágításokhoz, vállalatfelvásárlásokhoz, vállalati átalakulásokhoz, amely területeken magas szintű gyakorlati tapasztalattal és kiemelkedő eredményekkel rendelkezünk.

Építési jog

Eredményes segítséget nyújtunk ügyfeleinknek a tágan értelmezett építési jog területén. Foglalkozunk többek között építési engedélyek beszerzésével, telekmegosztással, telekszomszédsággal kapcsolatos ügyekkel, kivitelezési kárigények jogi úton történő érvényesítésével. Tapasztalattal rendelkezünk a földhivatali eljárásokban, továbbá tevékenységünk kiterjed az építésjogi határozatok felülvizsgálatához kapcsolódó jogorvoslati eljárásokban való képviseletre is.

Pénzügyi jog

A pénzügyi piac ügyletei kapcsán felmerülő jogi kockázatok alapos ismerete elengedhetetlen a megfelelő vállalati stratégia kialakításához, illetve magánszemélyként a döntéshozatalhoz hosszú távú pénzügyi kötelezettségvállalás esetén. Pénzügyi jogra szakosodott ügyvédeink minden részletre kiterjedő jogi tanácsadással biztosítják a megfelelő döntések meghozatalát. Jelentős szakmai múlttal rendelkezünk a bankszektor pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó cégeinek teljes körű jogi támogatásában, vállaljuk a pénzügyi cégek alapítása, egyesülése során felmerülő feladatokat, illetve a folyamatos működéshez szükséges engedélyeztetési eljárások lebonyolítását.

Informatikai Szolgáltatások joga

Az egyre dinamikusabban fejlődő informatikai szolgáltatások jogi keretei is egyértelműen megkívánják komplex jogi megoldások alkalmazását. A Hajdu és Németh Ügyvédi Iroda évtizedek óta látja el több jelentős, informatikai piacon működő társaság jogi képviseletét. Ezen képviseleti tevékenység kapcsán számottevő tudásra és tapasztalatra tett szert a komplex jogi megközelítést igénylő feladatok megoldásában.

Közbeszerzési jog

Ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon egyaránt biztosítják közbeszerzési jogra specializálódott munkatársaink a jogi tanácsadást a közbeszerzés folyamatával összefüggő valamennyi tevékenység során. Közbeszerzési szakértői tevékenységünk tartalmazza a teljes körű tanácsadást és képviseletet ajánlattevői oldalon, míg ajánlatkérői oldalon a közbeszerzési eljárások komplex lefolytatását valamennyi eljárásrendben és szakterületen.

Vállalatfelvásárlások

Tevékenységünk az M&A ügyletek teljes palettáját lefedi. A tranzakciók során elvégezzük a céltársaság jogi átvilágítását, a működés jogi kockázatainak feltárását. Részt veszünk a tranzakciók előkészítésében, jogi tanácsadást nyújtunk a szerződéskötés során, végül elkészítjük a szükséges átruházási, opciós vagy szindikátusi szerződéseket. Felügyeljük a zárási folyamatot, mindvégig szem előtt tartva ügyfeleink érdekeit és igényeit.

Szellemi tulajdon joga

Tanácsadást végzünk a szellemi tulajdont érintő összes témában, így szerzői jog, védjegy, szabadalom, dizájn, know-how védelme, bejelentések, felszólalások esetében. Képviseljük ügyfeleinket a bíróságokon, tanácsainkkal hozzájárulunk a vitás kérdések megoldásához.

Munkajog

Munkaadói és munkáltatói oldalról egyaránt biztosítjuk a teljes körű munkajogi képviseletet és tanácsadást. Többek között rendelkezésre állunk munkaviszony létesítése során okiratok megszerkesztésében, mindennapi problémák jogi természetű orvoslásában, a munkaviszony jogszerű megszüntetéséhez szükséges tanácsadásban és okiratok megszerkesztésében, illetve szükség esetén peres eljárásoknál ügyfeleink képviseletében.

Öröklési jog

Irodánk teljes körű tanácsadást, illetve jogi szolgáltatást nyújt az öröklési jog területén, ideértve a jövőbeni hagyatékhoz tartozó vagyon sorsának rendezését, végrendelet vagy akár öröklési szerződés készítését. Tevékenységünk kiterjed a bizalmi vagyonkezeléssel kapcsolatos megoldásokra is, természetesen az ezekkel együtt járó, komplex – elsősorban adójogi – szolgáltatásokkal együtt. Mindezeken túlmenően képviseletet biztosítunk hagyatéki eljárásban, illetőleg öröklési jogvitákban, valamint az örökölt üzletrész és a cégtulajdon-változás cégbírósági bejegyzéséhez kapcsolódó eljárásban is.

Pénzügyi finanszírozási konstrukciók joga

Tevékenységünk átfogja a vállalatok közötti konszolidációs és finanszírozási ügyek jogi szempontból történő kezelésének teljes skáláját. Munkatársaink biztosítják a kötelezettségek és követelések rendezése során szükséges szakszerű tanácsadást, az esetleges kockázatok kiszűrését, valamint a felmerülő problémák hatékony megoldását. Elősegítjük ügyfeleink jogszabályi feltételeknek való megfelelését, és támogatjuk a megtervezett restrukturálási és refinanszírozási tranzakciók eredményes véghezvitelét.

Kereskedelmi jog

Kereskedelmi jogra szakosodott ügyvédeink magas színvonalon biztosítják tulajdonátruházó szerződések, bérleti szerződések, vállalkozási és megbízási szerződések, franchise szerződések, kutatási és fejlesztési célú megállapodások, szállítási szerződések mellett bármilyen gazdasági szerződés előkészítését, szerkesztését, valamint az ezekhez kapcsolódó átfogó jogi tanácsadást és véleményezést.

Jogviták rendezése

Feltétlenül törekszünk ügyfeleink érdekeit szolgáló, észszerű határidőn belüli, hatékony, szakszerű megoldásokra, és ezeket szem előtt tartva képviseljük őket polgári és gazdasági jogi vitáikban a felek közötti tárgyalások során, illetőleg megegyezés hiányában a rendes bíróságok előtti peres és nemperes eljárásokban, valamint a választottbírósági eljárásokban. Munkánk kiterjed fellebbezési, felülvizsgálati és alkotmánybírósági eljárásokra és az Európai Unió Bírósága előtti képviseletre is.

Ingatlanjog

Legyen szó társasházak, ipari ingatlanok építéséről, mező- és erdőgazdálkodási földek, illetve ingatlanok adásvételéről, az ingatlanpiaci szereplők az egyszerű adásvételi ügyletek mellett számos olyan kérdéssel találkozhatnak, amelyek összetett, speciális jogi megoldásokat igényelnek. Ingatlanjogban jártas kollégáink bármilyen kapcsolódó jogi kérdésben állnak ügyfeleink rendelkezésére.

Nemzetközi magánjog

Magyarország európai uniós csatlakozásával kettős, adott esetben vertikális szabályozás jelent meg a mindennapi élet számos területén. Sok esetben az európai uniós jogi aktusok, illetve az Európai Unió Bírósága által hozott határozatok mélyreható ismerete elengedhetetlen megfelelő jogi lépések és döntések meghozatalához. Legyen szó kereskedelmi, adójogi vagy befektetési jogi kérdésekről munkatársaink biztosítják ügyfeleink számára a megfelelő szakmai tanácsadást és képviseletet.

Ügyfélfogadás: Egyeztetett időpont szerint

Cím: 1052 Budapest, Régi posta u. 12. I. em 1/A

Telefon / Fax: +36 1 318 1546

Email: iroda@hajdunemeth.hu

Hajdu & Németh ügyvédi iroda • 2012-2020 Minden jog fenntartva!